" Nie je v moci nikoho aké deti sa rodia. V našej moci však je, aby sa správnou výchovou stali dobrými".
  ( J. A. Komenský )

 Meniny na web

 

 

 

Vitajte v CVČ Strážske      Vitajte v CVČ Strážske       Vitajte v CVČ Strážske 

Táto stránka sa neaktualizuje.
Adresa novej webstránky je:
www.cvcstrazske.edupage.org

Naše zariadenie je podporované projektom
 
 

Táto stránka sa od 1.9.2012 neaktualizuje.

 

Naší keramikári

 

Tvorivé dielne v CVČ

 

 

               Centrum voľného času v Strážskom je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej politiky starostlivosti o deti a mládež mesta Strážske a priľahlých obcí. Svojou činnosťou sa výrazne podieľa na výchove vo voľnom čase, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.
              Utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin.
               V rámci svojho postavenia vytvára predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času, v záujme účinného napĺňania miestnej regionálnej politiky voči mladej generácií. Zriaďovateľom centra je
mesto Strážske.
Náplň našej práce

  • Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch

  • Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, športových súťaží, exkurzií, výletov

  • Prázdninová činnosť - tábory, odborné sústredenia, kurzy

  • Individuálna práca - talenty, postihnuté deti

  • Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky

     PageRank - hodnotenie tejto webstranky